Anarko İlkelcilik Nedir

0 1

ANARKO-İLKELCİLİK NEDİR?

Anarko-ilkelcilik, sanayisizleşmeyi savunmaktadır. Büyük ölçekli organizasyon teknolojilerinin hayatımızdan çıkarılması gerektiğini söylemektedir. Sanayisiz ve medeni olmayan bir yaşam biçime geçilmesini, iş bölümü veya uzlaşmanın kaldırılması gerektiğini savunmaktadır. Sanayi devrimi sonrasında oluşan sanayi toplumunun ilerlemesi ve kökenlerini eleştirmektedir. Anarko-ilkecilik nedir sorusuna cevap olabilecek diğer bir bakış açısı ise avcı-toplatıcı ve tarımsal geçimin toplumsal ekonomide daha ön planda tutulması gerektiğini savunan ideolojidir şeklinde verilebilir. Neolitik devrimde yapılan tarım biçimini en doğru olarak kabul etmektedir. Sanayi devrimi ile meydana gelen sosyal yabancılaşma ve sosyal tabakalaşmayı tamamen eleştirmektedir.

Anarşizm, geleneksel açıdan medeniyet eleştirisini reddetmektedir. Anarko-ilkelcilik düşüncesini onaylayan anarşistler ise kendilerini bir anarko-ilkelci olarak görmezler. Anarko-ilkelcilik nedir sorusuna anarşizm felsefesinin savunucuları genel olarak ‘’yeniden vahşileştirme’’ şeklinde cevap vermektedir. Bu yol ile vahşi varlık pratiğine ulaşılması pratiğine ulaşılması şeklinde ayırt ederler. Anarko-ilkelcilik nedir ve bakış açıları neye göre şekillenmiştir sorusuna bakıldığında sanayi devriminin ve getirilerinin etkilerinin çok yüksek oranda bu düşünce akımını etkilediği görülür. Uygarlığın yükselişinin toplum etkilerini kötü yönlü yorumlarlar. Anarko-ilkelciler kadınların boyun eğdirilmesini, medeniyetlerin savaşlarını uygarlığın içgüdüsel sorunları olarak görmektedir.

Anarko İlkelcilik Temel Yapısı

Anarko-ilkelcilik nedir sorusu medeniyete bakış açıları için sorulduğunda öncelikle köken sorununa odaklanırlar. Medeniyeti; evcilleştirme, kontrol ve tahakkümün mantığı ve kurumların fiziksel aygıtı olarak tanımlamaktadırlar. Medeniyet, toplum baskısının altında yatan sorun olarak görülmektedir. Temel nedenin medeniyet olmasından dolayı medeniyetin yok edilmesi ve izinin bırakılmaması gerektiğini savunmaktadırlar. Anarko-ilkelcilik nedir sorusu sembolik kültür yorumuyla cevaplandığında ise algımız ile ilgili durumlar ön plana çıkmaktadır. Sembolik kültürün gayri resmi ve resmi semboller kullanılarak toplumdaki bireylerin tüm algılarının sentezlendiğini iddia etmektedirler. Bu durum nesnelere sadece isim vermenin ötesine geçmektedir. Bu durum temsil merceğinden geçirilen çarpık dünya imgeleriyle dolaylı bir ilişkiye sahip olmasına kadar uzanmaktadır.

Anarko İlkelcilik

Günümüzde

Anarko-ilkelcilik nedir sorusunun dinamikler açısından bakıldığında erkek egemenliğinin ön plana çıktığı gözlemlenmektedir. Uygarlığa geçiş dönemlerinin başlarında, evcilleştirmenin erken bir ürünü olarak ataerkilliği göstermektedirler. Anarko-ilkelciler, kadın ve erkek arasındaki cinsiyet ayrımları ve bölünmeler yaratarak medeniyetin nesnelleştirilebileceğini, kontrol edilebilen ve hükmedilen bir hale getirilebileceğini savunmaktadırlar.

Anarko-ilkelcilik nedir sorusu için örnek gösterilebilecek olan bir diğer bakış açısı ise iş bölümü hakkındadır. Bu düşünce akımı, uzmanlaşma ve iş bölümünü uygarlık içerisindeki sosyal ilişkiler için belirleyici ve uzlaşılamaz bir sorun olarak görmektedir. Uzmanlaşma ve iş bölümünün medeniyet tarafından sürdürülen bir ayırma tekniği olarak kabul etmektedirler. Bu anlayışta temel olarak saniyesizleşme yatmaktadır. Yani sanayileri sanayi sistemlerini ve seri üretim fabrikaları istememektedir. Daha temiz bir doğa ve daha iyi çevre için sanayi istemiyorlar. İlkelcilik kavramı da buradan gelmektedir. Kısaca anlatırsak sanayi istemeyen bir toplum ilkel şartlarda yaşamaktadır. Her şeyin başı üretim olan günümüz de bu düşünceyi benimsemek imkansızdır. Örneğin iki yüz sene önce isteselerdi normal karşılanırdı şimdi ise tamamen anormal gözükmektedir.

Diğer Siyaset Bilgileri için

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.